Başvuru Formu

Adım 1 / 3

Mesajınız en fazla 400 karakter oluşmalıdır!
KAMPÜS 7/24 üzerinden yapılan müracaatlar, gizlilik içinde ve üçüncü kişilerle paylaşılmadan en kısa sürede değerlendirilmektedir.

Kampüs 7/24 Nedir?

Kampüs 7/24, sistemi üzerinden teşekkür, öneri ve iyileştirme taleplerini ilgili birime iletebilirsiniz.
Talepler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde değerlendirilerek ilgili birim yöneticileri veya sorumluları tarafından cevaplanmakta ve süreç takibi yapılmaktadır.

Copyright © 2024 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Rimer nedir?

KAMPÜS 7/24, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü yönlendirmesi ile birimlere veya personelimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmanızı hedefleyen bir iletişim portalıdır.

Başvuru Sahibi;


1. RİMER Sistemine yapmış olduğu başvurunun ve iletmiş olduğu tüm verilerin açık rızası ve onayı dâhilinde olduğunu,

2. RİMER üzerinden verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran şahsına ait olduğunu,

3. RİMER Sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğunu, başvurusuna RİMER tarafından yapılacak değerlendirme sonucu işlem yapılacağını,

4. Daha önce yaptığı başvurularının işlemden kaldırılması veya silinmesi talebinin yetkili makamlar tarafından mer’i mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirileceğini,

5. Söz konusu hizmetin sunum kalitesinin artırılması amacıyla yapılacak araştırma ve çalışmalarda RİMER Sistemine yapılan başvurular ile ilgili istatistiki verilerin elde edilebileceğini,

6. RİMER uygulamalarının içerik ve kapsamında önceden tarafına haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğini,

7. Kimlik bilgilerinin RİMER hizmetlerinden yararlanmak için vekâlet veya vesayet yetkileri içinde sınırlı kalmak kaydıyla vekâlet verdiği ya da vasisi olan kişiler haricinde, herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini bunların kullanılması durumunda sonuçlarından şahsi sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle RİMER’e karşı herhangi bir cezai, idari ve hukuki sorumluluk iddiasında bulunmayacağını, RİMER’in kullanıcılar için kimlik araştırma yükümlülüğünün olmadığını,

8. Başvurusunda; Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı; tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek nitelikte olan ve hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

9. Yaptığı başvurularda herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüzde bulunmayacağını, bunlara yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını, aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek maddi ve manevi zararlar, ile diğer her türlü talep ve davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını,

10. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları vb. her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri RİMER Sistemine yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

11. RİMER Sisteminin iletişim özelliklerini ve bu Sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer başvuru sahiplerinin erişimlerini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

12. Reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular, ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali RİMER sistemine yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

13. Şahsına ait kimlik bilgilerinin ve/veya ulaşım kayıtları bilgilerinin RİMER görevlilerine yanlış olarak beyan edilmesi durumunda ve/veya RİMER’in güvenlik açısından gerekli görmesi halinde; işlemi durdurma, işlemi yapmama ve/veya değiştirilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu, bu durumlarda zararlarından, kayıplarından ve gecikmelerden RİMER’in sorumlu tutulamayacağını,

14. RİMER hizmetlerini kullanırken ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda RİMER’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını,

15. Yukarıda açıklanan şartlara ve yükümlülüklere uyulmaması halinde RİMER’e herhangi bir cezai, idari ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, RİMER’e karşı hiçbir talep ve iddiada bulunamayacağını ve RİMER’in söz konusu işlemlerden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kampüs 7/24 İletişim Hattı
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (“ÇOMÜ”) tarafından ÇOMÜ paydaşlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin ÇOMÜ tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ÇOMÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ÇOMÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ÇOMÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ÇOMÜ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ÇOMÜ‘nün ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ÇOMÜ‘nün ve ÇOMÜ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ÇOMÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ÇOMÜ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ÇOMÜ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ÇOMÜ‘nün ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve ÇOMÜ‘nün ve ÇOMÜ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin dahilinde ÇOMÜ’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle ÇOMÜ’ye iletmeniz durumunda talepleriniz ÇOMÜ tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için https://www.comu.edu.tr/files/kvkk/basvuru-formu.pdf linkinde yer alan “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formu ”unu kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Kampüsü, Rektörlük Binası , A Blok Genel Sekreterlik Merkez/ÇANAKKALE adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak comu@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi ya da genelsek@comu.edu.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • ÇOMÜ, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • ÇOMÜ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.